Terms of cooperation

PBS Polska Sp. z o.o. - WARUNKI WSPÓŁPRACY

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy PBS Polska Sp. z o.o., właścicielem marki „Magic Tin”, zwanej dalej PBS Polska, a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy handlowe.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i/lub korespondencji elektronicznej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez PBS Polska. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy jak wyżej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć aktualne kopie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z KRS oraz dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PBS Polska o wszelkich zmianach w powyższych dokumentach.

3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego oraz nazwiska osoby składającej zamówienie. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach reje-strowych, zobowiązana jest przesłać odrębne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę wpisaną do KRS.

4. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do PBS Polska, PBS Polska zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.

TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez PBS Polska oraz dostarczenia niezbędnych do produkcji materiałów graficznych. Termin realizacji zamówie-nia złożonego po godz. 10:30 liczony jest od kolejnego dnia roboczego.

2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, strajki, blokady portów, wypadki drogowe, przerwy w dostawach prądu itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których PBS Polska nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód niezależnych od PBS Polska spowodowanych, w szczególności przez dostawców PBS Polska. PBS Polska zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody zostają przez Strony wyłączone.

3. Ceny towarów ustalone są na bazie DDP - transport w 1 (jeden) miejsce na terenie Polski. Towar niespaletyzowany. Istnieje możliwość paletyzacji po uzgodnieniach za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie przy każdym zamówieniu.

4. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.

PŁATNOŚCI

1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy PBS Polska a Zamawiającym.

2. W przypadku opóźnień w płatnościach PBS Polska zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

3. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania PBS Polska ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością PBS Polska do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.

4. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez PBS Polska w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez PBS Polska z przyczyn ze strony Zamawiającego lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający zapłaci PBS Polska karę umowną w wysokości 100% wartości określonej w zamówieniu.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

GWARNACJA, REKLAMACJE

1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jako-ści. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować PBS Polska w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

2. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.

3. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.

4. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru PBS Polska celem potwierdzenia wady.

5. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu rekla-macji do PBS Polska) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytko-wania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.

8. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej.

9. PBS Polska ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

10. PBS Polska może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w każdorazowo ustalonym indywidualnie i najszybszym możliwym terminie od dnia stwierdzenia przez PBS Polska zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie PBS Polska. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa PBS Polska.

12. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli: a) nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy, b) nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.

13. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz PBS Polska za złożone zamówienie.

14. Odpowiedzialność PBS Polska z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania PBS Polska. Odpowiedzialnością PBS Polska nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Odpowiedzialność PBS Polska zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.

15. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec PBS Polska z tytułu rękojmi są wyłączone.

16. PBS Polska nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawia-jącego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie podczas składania zamówienia wszelkich warunków dotyczących towaru.

SPECYFIKACJA TOWARU

1. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr + plik poglądowy w PDF z podaniem kolorów według wzornika PANTONE lub CMYK naniesiony na siatkę puszki dostarczoną przez PBS Polska lub zaprojektowaną przez Zamawiającego.

2. Tolerancja kolorystyczne mogąca wystąpić w produkcji masowej to: +/- 5%.

3. Tolerancja rozmiaru mogąca wystąpić w produkcji maskowej to: +/- 1-2mm.

4. PBS Polska dostarcza na życzenie Zamawiającego dokument potwierdzający np. bezpieczeństwo produktu w kontakcie z żywnością itp., lub za dodatkową opłata zleca wykonanie dodatkowych testów SGS.

5. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt Zamawiającego, chyba że inaczej zostanie sfor-mułowane w Zamówieniu na piśmie.

USTALENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby PBS Polska.

3. Składając zamówienie na produkcję puszek w PBS Polska Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.